جشن آذرگان

صنایع دستی و هنر ایرانی

جشن آذرگان فرخنده باد.

همانطور که میدانیم در ایران باستان جشن های زیادی برگزار میشده است. ایرانیان ایامی را که در گاهشمار زرتشتی نام روز و نام ماه با هم یکی میشدند را بسیار فرخنده میشمردند و در آن تاریخ جشن میگرفتند.

مثل جشن آذرگان که از مصادف شدن روز آذر در ماه آذر به وجود آمده است.

از جشن آذرگان در برخی منابع مکتوب هم نام برده شده است. که در بعضی از آنها با نام جشن «آذرخش» از آن یاد شده است.
از آنجا که آتش برای زرتشتیان بسیار مقدس و گرانبها بوده، ماه آذر را هم که به معنی آتش میباشد گرامی میداشته اند و جشن آذرگان را با شور و اشتیاق برپا میکردند.
از جمله آیین های این روز خجسته این بوده است، که مردم در خانه ها و پشت بام هایشان آتش برپا میکرده و با شادی و خواندن نیایش و سفره های آیینی، در آتشکده ها جشن میگرفتند. بر روی آتش های چوب های خوشبو میگذاشتند و به مناسبت شروع سرما هر کس مقداری از این آتش را به خانه میبرده و تا پایان زمستان آنرا حفظ میکردند و به دلیل نیک فرجام بودن این آتش، نمیگذاشتند خاموش شود.
امروزه نیز برخی زرتشتیان این مراسم را در برخی نقاط ایران،زنده نگه داشته اند.

اکبر رحمانی
ارسال دیدگاه